≡ Menyu
Ropafadza

Pakati payo, munhu wese musiki ane simba ane hunyanzvi hwekugona kushandura nyika yekunze kana nyika yese kuburikidza nehunhu hwake hwemweya chete. Kugona uku hakusi kungoonekwa chete kubva muidi rekuti chiitiko chese kana mamiriro ese akamboitika kusvika parizvino chibereko chepfungwa dzedu pachedu. (Hupenyu hwako hwese hwazvino chibereko chemafungiro ako. Sezvinongoita mugadziri wezvivakwa akatanga kubata imba, ndokusaka imba ichimiririra pfungwa yave kuoneka, saka hupenyu hwako kutaura kumwe chete kwemifungo yako yave kuoneka.), asi zvakare nekuti munda wedu pachedu unosanganisa zvese uye isu takabatana kune zvese.

Simba redu rinogara richisvika mupfungwa dzevamwe

RopafadzaZvese zvawakamboona kana kuona kunze, pakupedzisira zvinongoitika mukati mako. Mifananidzo yese yakazvarwa kubva mauri. Kunyangwe pfungwa yekusika kana mibvunzo yakaita sekuti "ndiani angadai akasika zvinhu zvese" ndeye mifananidzo inongoitika mukati mako. Nokudaro, hapana mufananidzo usina kuberekwa newe, nokuti hupenyu hwako hwose kana zvose zvinofungidzirwa uye zvose zvinoonekwa zvakabuda mupfungwa dzako. Zvakangodaro, mumwe wako anogona kungozivawo izvi uye nekuzviona ivo semvumo inogadzirwa mifananidzo yese. Pakupedzisira, izvi zvinogadzira network hombe ine simba umo isu hatingoone chete kwekutanga kwakabva kana chiitiko chekugadzira zviri mukati medu, asiwo nekunze uye saka tinogona kuzviti kune wese munhu. Zvakanaka, maonero edu epfungwa anogara achiyerera achipinda munyika yekunze, ndosaka shanduko yemaitiro edu epfungwa ichikanganisawo maitiro ari mumubatanidzwa. Sezvandambotaura, kana tikazvirapa chete ndipo patinorapa nyika. Runyararo runogona kuuya chete panyika kana rugare ruchiuya mukati medu. Pane huwandu husingadaviriki hwenzira dzekudzoreredza yako mamiriro mune izvi yekuporesa kurongedza Nenzira imwecheteyo, nezviito zviri nyore zvekunze kwenyika (naizvozvo pachedu) kupa mamiriro ekurapa. Somuenzaniso, kana tichishuvira mumwe munhu zvakanaka, kubva pasi pemwoyo yedu, tinotumira simba rekuporesa kumunhu iyeye, iro risingasviki kwavari chete, asi rinogona kunyange kuvashandura.

Mhedzisiro yesimba redu rekufunga

Muchirevo chechinyorwa chino, Emoto yakaratidza, semuenzaniso, kuti pfungwa dzakanaka dzoga dzinogona kuronga chimiro chekristaro chemvura zvakabatana uye pasina kubata kwenyama. Pfungwa dzekusanzwanana dzakabva dzaunza zvimiro zvakaremara uye zvinonetsa. Nekuda kweizvozvo, kana isu tichishuvira mumwe munhu zvakanaka kana kutumira simba rakanaka kune mumwe munhu, angave munhu, mhuka kana kunyange chirimwa, saka isu tinowiriranisa simba ravo munda. Uye sezvo zvese zvinogara zvichiyerera zvichidzokera kwatiri, sezvo isu pachedu tiri zvese kana takabatana kune zvese, isu pakupedzisira tinoshuvira chimwe chinhu chakanaka kwatiri. Inofananidzwa nemaitiro e "heaving". Kana tichinyunyuta pamusoro pemumwe munhu, tinenge tichizvitakura chete nekuremerwa panguva iyoyo. Isu takavava, takatsamwa uye nekudaro tinotungamira nharaunda yedu yesero mune yakamanikidzwa. Naizvozvo, kana takatsamwira chimwe chinhu kana kunyange kutuka mumwe munhu, tinopedzisira tazvituka isu pachedu, kana tichiropafadza vamwe, tinozviropafadza panguva imwe cheteyo, kunyanya sezvo kuropafadzwa kunobva pamwoyo. Mamiriro akanaka ekuziva anogadzira mamwe masimba akanaka kana anoawedzera.

Simba rekuporesa rekuropafadza

RopafadzaZvakanaka, chikomborero kana chikomborero pachacho chinomiririra chimwe chezvakachena uye, pamusoro pezvose, mikana ine simba zvikuru yekutumira simba rekuporesa kune mumwe munhu kana kunyange kurongeka zvakaenzana. Hakusati kuri pasina kuti munhu anofanira kukomborera zvokudya zvake amene kana kuti, somumamiriro ezvinhu ambotaurwa, mvura. Saizvozvowo, kune ndima dzakawanda muBhaibheri dzinotaura nezvesimba rechikomborero. Mune imwe ndima, mwanakomana anotoedza kushandisa zano remanomano kuti awane chikomborero chababa vake. Nekuropafadza chimwe chinhu, tinongotumira kunze kwakachena simba rekufunga uye simba remoyo. Tinoshuvira chimwe chinhu chakanyanya kunaka, kureva kuti mumwe munhu aropafadzwe uye zvakanaka chete zvinoitika kwavari - makomborero aMwari/makomborero aMwari (uye isu pachedu seMabviro - mufananidzo waMwari, tinotakura matiri kugona kwechikomborero cheumwari. Mutsara unosungirirana zvakananga nechikamu chekutanga chechinyorwa chino) Maererano neizvi, ndine zvimwe zvikamu zvakakosha kubva kune zvimwe zvinyorwa zvakakosha kwauri panguva ino, umo simba rekuropafadza rinotsanangurwa zvakare (evang-tg.ch):

“Kuropafadza kuisa munhu kana chimwe chinhu pamberi paMwari. Zviri pasi peropafadzo zvinokura uye zvinobudirira. Wese munhu anodaidzwa kuti agamuchire maropafadzo nekuropafadza. Vanhu vakawanda vanokwanisa zviri nani kupfuura munguva dzekuchinja uye dzenhamo apo zvikomborero zvaMwari zvinovimbiswa kwavari.”

kana zvinotevera (engelmagazin.de):

“Kuropafadza kushuvira zvisina zvimiso uye kubva pasi pemoyo wako kunaka kusingagumi mune vamwe nemuzviitiko. Zvinoreva kutsvenesa, kuremekedza, kushamiswa nechipo chipi nechipi chinobva kuMusiki. Ani nani anocheneswa neropafadzo yako anosiyaniswa, anotsaurwa, anoitwa mutsvene, anoitwa akakwana. Kukomborera kupa mumwe munhu dziviriro yaMwari, kutaura kana kufunga nekutenda kune mumwe munhu, kuunza mufaro kune mumwe munhu, kunyange zvazvo isu pachedu tisina kumbobvira taita chikonzero, asi tiri zvapupu zvinofara zveuzhinji muupenyu.”

Nechikonzero ichi tinofanira kutanga kuropafadza vamwe vanhu kana nharaunda yedu. Hongu, isu takaitirwa kuti tigadziriswe mumatunhu akasiyana zvachose, uye ndizvo chaizvo zvatinowanzoita kuti tirambe tichinyunyuta, tichigumbuka, tichishuvira mumwe munhu zvakaipa, kutsamwa, kunongedzera zvigunwe, kuona zvakaipa chete mumumwe munhu. Asi hatigadziri rugare nekuita izvi, pane kudaro, tinowedzera kusawirirana zvakanyanya uye torega mamiriro ambotaurwa kuti aonekwe munyika. Asi kutsamwa kwose kunongochengeta mwoyo yedu uye nokudaro rudo rwedu rwomukati pachivande. Iko kuvharika kwakadzama kwatinochengeta kuyerera kwesimba redu kwakavharika uye nekudaro kuyerera kwesimba mumubatanidzwa. Zvisinei, tinogona kuchinja izvozvo. Tinogona kutanga nokuona zvakanaka mune vamwe tokomborera kunyange vanhu vanofungidzirwa kuti vaida kana kuti kutoda zvakaipa kwatiri. Parizvino ndiri kudzidzirawo zvakawanda kuti ndipinde musimba iri, saka handingoropafadze zvirimwa zvese nemhuka chete pandinofamba musango remanheru neni, asi ndinoedzawo nguva apo chigumbu chinouya kune mumwe munhu, kufamba mukuropafadza, nokuti zvimwe zvose hazvina maturo. Kuona yakanakisa vhezheni mune mumwe munhu uye nekumukomborera pamwe chete nayo inotungamira kushanduko inoshamisa. Ndiyo kiyi yekuunza rudo, tsitsi uye kupfuura zvese kuwanda munyika. Saka ngatitangei nazvo tiunze maropafadzo edu kunyika. Isu tine simba rekuunza zvakanaka munyika uye nekushandura boka. Uine izvi mupfungwa, ramba uine hutano, uchifara uye urarame hupenyu hunoenderana. Ivai nenguva yakaropafadzwa mose. 🙂

Leave a Comment